Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Horeca Bastards

Hoofdstuk 1: Voorwaarden van toepassing op alle diensten van Horeca Bastards
Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN Onderhavige Algemene Voorwaarden van Horeca Bastards.
   
UITZENDKRACHT Iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onderleiding en toezicht van die derde.
   
CAO VOOR UITZENDKRACHTEN De collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, de Dienstenbond CNV en de Unie anderzijds.
   
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Horeca Bastards op grond waarvan de uitzendkracht(en) door Horeca Bastards aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.
   
TERBESCHIKKINGSTELLING De tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een Samenwerkingsovereenkomst.
   
OPDRACHTGEVER De wederpartij van Horeca Bastards. Iedere natuurlijke op rechtspersoon die een Uitzendmedewerker werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Samenwerkingsovereenkomst laat uitvoeren.
   
PARTIJEN Horeca Bastards en Opdrachtgever tezamen.

 

 

Artikel 2: Algemene bepalingen
Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Horeca Bastards gesloten Samenwerkingsovereenkomst, waarbij Horeca Bastards goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, alsmede op door Horeca Bastards uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
   
2.2. De toepasselijkheid van eventuele door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing.
   
2.3. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.
   
Afwijkingen
   
2.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover Horeca Bastards zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.
   
Samenwerkingsovereenkomst
   
  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
   
2.5. De Samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd:
 
 • De Samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.
 • De Samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden.
   
2.6. De Samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd:
 
 • De Samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden beëindigd door middel van opzegging, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Opzegging door Horeca Bastards dient schriftelijk en aangetekend te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 14 (veertien) kalenderdagen.
   
2.7. Algemene bepalingen voor alle Samenwerkingsovereenkomsten:
 
 • Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de Opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.
 • Elke Samenwerkingsovereenkomst eindigt onverwijld op het tijdstip dat een van beide Partijen de ontbinding van de Samenwerkingsovereenkomst inroept omdat de andere Partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
   
Aansprakelijkheid Opdrachtgever
   
2.8. De Opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende direct en indirecte schade van de Horeca Bastards, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend ook wordt verstaan alle kosten van rechtsbijstand, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling door Horeca Bastards is vereist. Dit laat onverlet, dat Horeca Bastards eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals een vordering tot nakoming, of andere rechtsmaatregelen kan treffen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel, zo nodig aanvullend, ten aanzien onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
   
Betalingsverplichtingen
   
2.9. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdsverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Samenwerkingsovereenkomst, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de tijdsverantwoording middels de door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren.
   
2.10. De opdrachtgever en Horeca Bastards kunnen overeenkomen dat de tijdsverantwoording geschiedt door middel van een tijdsregistratiesysteem, een elektronisch en/ of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde declaratieformulieren.
   
2.11. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Uitzendkracht naar waarheid en correct zijn vermeld.
   
2.12. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Horeca Bastards ingediende nota binnen de afgesproken kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze afgesproken periode is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.
   
2.13. Alle onder Horeca Bastards genoemde vennootschappen zijn inningsbevoegd en elke der genoemde vennootschappen is vrij om de vorderingen die zij hebben op Opdrachtgevers te cederen, verpanden of ter incassering over te dragen. Indien Horeca Bastards het noodzakelijk acht om in het kader van haar bedrijfsvoering vorderingen op Opdrachtgevers te cederen, over te dragen of in zekerheid te geven aan derden, dan verleent Opdrachtgever bij voorbaat toestemming hiervoor. De Opdrachtgever verbindt zich tot het verlenen van alle medewerking die dit eventueel met zich mee brengt.
   
2.14. Reclames betreffende enige nota moeten binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de Uitzendonderneming zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
   
2.15. Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig Euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Horeca Bastards of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door Horeca Bastards of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15% is Horeca Bastards of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.
   
2.16. Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen ongeacht aanwijzing van de Opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend en wel in de volgende volgorde: Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande facturen op de Opdrachtgever. Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen. Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.
   
Overig
   
2.17. Indien een of meer bepalingen en/of bedingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Samenwerkingsovereenkomst niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden alsmede de daarbij behorende overeenkomst voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen Horeca Bastards in overleg met de Opdrachtgever nieuwe bepalingen en/of bedingen zal vaststellen welke de strekking van de nietige c.q. vernietigde zoveel mogelijk benaderen.
   
2.18. Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
2.19. Alle geschillen die voorvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de betreffende contracterende vennootschap genoemd onder Horeca Bastards is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.
   

 

Hoofdstuk 2: Voorwaarden van toepassing op ter beschikking stellen van Uitzendkrachten aan Opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 BW.
Artikel 3: Definities
Naast de algemene bepalingen als genoemd onder Hoofdstuk 1 zijn de in dit hoofdstuk genoemde bepalingen specifiek van toepassing op het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten.
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

DE OPDRACHT VOOR BEPAALDE TIJD De opdracht die wordt aangegaan voor een vaste periode (een vooraf vastgestelde kalenderperiode of een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum) of een bepaalbare periode (een periode die eindigt doordat een objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet, hierbij kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de opdracht eindigt door het intreden van één van de afzonderlijke gebeurtenissen).
   
DE OPDRACHT VOOR ONBEPAALDE TIJD De opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
   
OPDRACHT De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Horeca Bastards op grond waarvan de uitzendkracht(en) door Horeca Bastards aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.
   
OPDRACHTGEVER De wederpartij van Horeca Bastards. Iedere natuurlijke op rechtspersoon die een Uitzendmedewerker werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een Opdracht laat uitvoeren.
   
UITZENDKRACHT Iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.
   
OPDRACHTGEVERSTARIEF Het bedrag dat de Uitzendonderneming aan de Opdrachtgever per uur in rekening brengt voor een Uitzendkracht, exclusief toeslagen (voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid-, en ploegentoeslag), kostenvergoeding en BTW.
   
TERBESCHIKKINGSTELLING De tewerkstelling van een Uitzendkracht bij de Opdrachtgever in het kader van een Opdracht.
   
UITZENDBEDING De bepaling in de Uitzendovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de Uitzendkracht, inhoudende dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de Uitzendkracht door de Uitzendonderneming aan de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW). Uit de ABU CAO vloeit voort dat het uitzendbeding enkel gedurende de zogeheten eerste fase A, die 78 weken duurt, mag worden afgesproken.
   
UITZENDOVEREENKOMST De arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW, waarbij de ene partij als werknemer door de andere partij als werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van die werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan die werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.
   
UITZENDFASE A De Uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet in meer dan 78 weken voor dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.
   
UITZENDFASE B De Uitzendkracht is werkzaam in fase B zodra de Uitzendovereenkomst na voltooiing van fase A wordt voortgezet, of als binnen 26 weken na voltooiing van fase A een nieuwe Uitzendovereenkomst wordt aangegaan. Fase B duurt vervolgens maximaal 2 jaar.
   
UITZENDFASE C De Uitzendkracht is werkzaam in fase C zodra de detacheringsovereenkomst na voltooiing van fase B wordt voortgezet, of als binnen 13 weken na voltooiing van fase B een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. In fase C is de Uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
   

Artikel 4: Opdracht, terbeschikkingstelling en vervanging
De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd en zal vastleggen of de Opdracht in het kader van Uitzendfase A, Uitzendfase B of Uitzendfase C wordt gesloten.

 

4.1. De Opdracht voor bepaalde tijd:
   
1. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.
2. De Opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden.
4. Opzegging door Horeca Bastards dient schriftelijk een aangetekend te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 5 kalenderdagen.
   
4.2. De Opdracht voor onbepaalde tijd:
   
1. De Opdracht voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden beëindigd door middel van opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Opzegging door de Opdrachtgever dient schriftelijk en aangetekend te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 15 (vijftien) kalenderdagen.
3. Opzegging door Horeca Bastards dient schriftelijk een aangetekend te geschieden met in achtneming van een opzegtermijn van ten minste 5 (vijf ) kalenderdagen.
   
4.3. Algemene bepalingen voor alle Opdrachten:
   
1. Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de Opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.
2. Elke Opdracht eindigt van rechtswege indien (en op het tijdstip dat) de Uitzendovereenkomst tussen Horeca Bastards en de Uitzendkracht is geëindigd en deze Uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever.
3. Elke Opdracht eindigt onverwijld op het tijdstip dat een van beide Partijen de ontbinding van de Opdracht inroept omdat de andere Partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien Horeca Bastards de ontbinding op een van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de Opdrachtgever waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de Opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
   
4.4. De Terbeschikkingstelling:
   
1. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever houdt in het verzoek van de Opdrachtgever aan Horeca Bastards om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Opdracht rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk waartegen de Opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
2. Het einde van de Terbeschikkingstelling(en) betekent het einde van de Opdracht, tenzij Partijen hier uitdrukkelijk een andere afspraak over maken.
3. Indien de Uitzendovereenkomst tussen de Uitzendkracht en Horeca Bastards het Uitzendbeding bevat, eindigt de Terbeschikkingstelling op verzoek van de Opdrachtgever op het moment dat de Uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Voor zover nodig wordt de Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. De Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Horeca Bastards bevestigen.
4. De Opdrachtgever is gedurende de looptijd van een Opdracht gerechtigd Horeca Bastards schriftelijk te verzoeken een Terbeschikkingstelling te beëindigen om een andere reden dan bedoeld in het vorige lid, mits dat bij de Opdracht schriftelijk is overeengekomen.
   
4.5. Vervanging:
   
1. Horeca Bastards is gerechtigd om bij beëindiging van de Terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Uitzendkracht ter beschikking stellen voor de resterende duur van de opdracht, mits dat bij de Opdracht schriftelijk is overeengekomen.
2. Indien de Uitzendovereenkomst tussen Horeca Bastards en de Uitzendkracht niet het Uitzendbeding bevat, kunnen de Opdrachtgever en Horeca Bastards bij tijdelijke verhindering van de Uitzendkracht om de uitzendarbeid te verrichten – zoals bij ziekte – nader overeenkomen dat Horeca Bastards tijdelijk een vervangende Uitzendkracht ter beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de Terbeschikkingstelling van de vervangende Uitzendkracht op verzoek van de Opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke Uitzendkracht is geëindigd en wordt de Terbeschikkingstelling van de oorspronkelijke Uitzendkracht hervat, een en ander tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. Horeca Bastards is te allen tijde gerechtigd aan de Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Uitzendkracht door een andere Uitzendkracht onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Horeca Bastards, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
4. Horeca Bastards schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Horeca Bastards een Uitzendkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terugplaatst. In dat geval is de Opdrachtgever ook niet gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het vervangen of terugplaatsen van de Uitzendkracht toerekenbaar is aan de Opdrachtgever.

Artikel 5: Uur beloning en Opdrachtgeverstarief

5.1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de door Uitzendkracht uit te oefenen functie en bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de Opdrachtgever.
   
5.2. De beloning van de Uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daardoor mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
   
5.3. Horeca Bastards is op grond van de CAO verplicht na 26 weken door de Uitzendkracht op de Opdrachtgever gewerkte weken de Inlenersbeloning toe te passen.
   
5.4. Indien Horeca Bastards met Opdrachtgever is overeengekomen met ingang van de eerste werkdag van de Uitzendkracht de Inlenersbeloning toe te passen, zal de Opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden Horeca Bastards voorzien van de daarvoor benodigde informatie.
   
5.5. Het door de opdrachtgever aan Horeca Bastards verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop de Uitzendonderneming op grond van de Opdracht / voorwaarden aanspraak heeft en word altijd tenminste berekend over de door de Uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de Uitzendonderneming verschuldigd is aan de Uitzendkracht. Over het Opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.
   
5.6. Horeca Bastards is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tussentijds aan te passen:
a. Indien de uur beloning van de Uitzendkracht wordt verhoogd en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan Uitzendkrachten door te berekenen aan de Opdrachtgever.
b. Indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
   
 
 • als gevolg van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van de daarbij geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling;
 • als gevolg van wijzigingen in of waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wetten en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van verhoging van de (objectieve) kosten in de ruimste zin des woord verbonden aan de uitzendarbeid van de Uitzendkracht.
   
5.7. Wanneer gedurende een Opdracht de functie van de Uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uur beloning en het Opdrachtgeverstarief ongewijzigd blijven. Dit laat onverlet dat Horeca Bastards en de Uitzendkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd.
   
5.8. Indien de Uitzendkracht wordt vervangen door een andere Uitzendkracht zal de uur beloning ten aanzien van die andere Uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld en zal het Opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.
   
5.9. Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen wordt beloond conform de ter zake geldende regeling in de CAO of indien van toepassing de inlenersbeloning en wordt aan de Opdrachtgever doorberekend.
   

Artikel 6: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht

6.1. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel 6 bepaalde.
   
6.2. Voor het bepaalde in dit artikel 6 wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Uitzendkracht verstaan:
 
 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de Opdrachtgever met de Uitzendkracht;
 • het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming);
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitzendkracht met een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
   
6.3. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Uitzendkracht tevens verstaan:
 
 • de aspirant-Uitzendkracht die bij Horeca Bastards is ingeschreven;
 • de (aspirant-)Uitzendkracht die is voorgesteld aan de Opdrachtgever;
 • de Uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan 3 (drie) maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de Opdrachtgever is geëindigd.
   
6.4. De Opdrachtgever brengt Horeca Bastards schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
   
6.5. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaan indien en voor zover de Uitzendkracht de Uitzendovereenkomst met Horeca Bastards niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de Opdrachtgever de Opdracht met Horeca Bastards niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
   
6.6. Indien de Opdrachtgever binnen een termijn van 1.040 uur na aanvang van de Terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de Uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is de Opdrachtgever aan Horeca Bastards een direct opeisbare boete van € 2.250,= (zegge: tweeentwintighonderdvijftig Euro) per overtreding verschuldigd, alsmede € 500,= (zegge: vijfhonderd Euro) voor iedere dag dat de Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van Horeca Bastards om in plaats van deze boete de daadwerkelijk geleden schade en winstderving van de Opdrachtgever te vorderen, overeenkomstig de wet.
   
6.7. Indien Opdrachtgever de Uitzendkracht binnen 3 (drie) maanden nadat de Terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden benadert, en de Opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat, is de Opdrachtgever aan Horeca Bastards een direct opeisbare boete van € 2.250,= (zegge: tweeentwintighonderdvijftig Euro) per overtreding verschuldigd, alsmede € 500,= (zegge: vijfhonderd Euro) voor iedere dag dat de Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van Horeca Bastards om in plaats van deze boete de daadwerkelijk geleden schade van de Opdrachtgever te vorderen, overeenkomstig de wet, tenzij de termijn van 1040 uren is verstreken.
   
6.8. Indien een Uitzendkracht door tussenkomst van Horeca Bastards aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke Opdrachtgever met die Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 20% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de betrokken Uitzendkracht van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1040 uur, indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen. De Opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Horeca Bastards in contact is gekomen met de Uitzendkracht.
   
6.9. Indien de Opdrachtgever met de Uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een Opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de Opdrachtgever gehouden het overeengekomen Opdrachtgeverstarief voor de betreffende Uitzendkracht voor de resterende duur van de Opdracht te voldoen. Indien het handelen van de Opdrachtgever tevens onder de reikwijdte van artikel 6.6 en 6.7 valt, kan Horeca Bastards besluiten de Opdrachtgever tevens aan de in deze bepalingen genoemde boetes te houden.
   
6.10. Het Opdrachtgeverstarief, zoals vermeld in dit artikel 6, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht en Algemene Voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de Opdracht tot stand gekomen respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week.
   

Artikel 7: Opschorting tewerkstelling Uitzendkrachten

7.1. Indien de Opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen aan Horeca Bastards voldoet, is Horeca Bastards gerechtigd om na een schriftelijke sommatie tot betaling de tewerkstelling van de Uitzendkracht op te schorten. De Opdrachtgever is ook gedurende deze periode van opschorting gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren. Horeca Bastards kan niet garanderen dat de Opdrachtgever dezelfde Uitzendkracht ter beschikking krijgt gesteld op het moment dat zij weer aan de betalingsverplichtingen voldoet. Aan de Opdrachtgever zal dan ook een rentefactuur worden verstuurd die de Opdrachtgever verplicht is te betalen.

Artikel 8: Bijzondere minimale betalingsverplichting

8.1. De Opdrachtgever is ten minste gehouden aan Horeca Bastards per oproep te betalen het Opdrachtgeverstarief berekend over 4 (vier) gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Horeca Bastards indien:
   
1. de Uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, dan wel minder dan drie uur uitzendarbeid verricht of,
   
2. ingevolge de Opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan 15 (vijftien) uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd.
   
3. indien de uitzendkracht met het oog op het verrichten van specifieke omschreven uitzendarbeid is opgeroepen en de oproep vervolgens 24 uur of minder dan 24 uur voordat de werkzaamheden aanvangen, of indien van toepassing, voordat de reistijd naar de locatie van de werkzaamheden aanvangt, wordt geannuleerd, zal Horeca Bastards 4 werkuren in rekening brengen.

Artikel 9: Arbeidsduur en werktijden

9.1. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Uitzendkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij Opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Uitzendkracht zullen niet meer resp. niet minder belopen dan rechtens bij Opdrachtgever is toegestaan. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de Uitzendkracht de toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
   
9.2. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.
   
9.3. De vakantie van de Uitzendkracht en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten en/of inleners CAO.
   
9.4. De Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht, en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de Opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk, Horeca Bastards in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van Opdrachtgever en collectief verplichte vrije dagen. Opdrachtgever is verplicht Horeca Bastards zo tijdig in te lichten, dat Horeca Bastards dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de Uitzendkracht.
   
9.5. Indien de Uitzendkracht voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft, worden de uren die de Uitzendkracht hieraan besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan de Opdrachtgever, tenzij dit anders wordt overeengekomen.
   

Artikel 10: Terbeschikkingstelling en selectie

10.1. Opdrachtgever verstrekt aan Horeca Bastards nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Uitzendkracht alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Opdracht. Horeca Bastards relateert deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komende Uitzendkrachten. Op die basis bepaalt Horeca Bastards naar beste kunnen welke Uitzendkracht ingevolge de Opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is Horeca Bastards geheel vrij in de keuze van de Uitzendkracht die inzake de Opdracht ter beschikking wordt gesteld. Indien schriftelijk overeengekomen, heeft de Opdrachtgever de doorslaggevende stem in de keuze van de Uitzendkracht.

Artikel 11: Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap

11.1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Uitzendkracht bij de oefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
   
11.2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan de Uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.
   
11.3. De Opdrachtgever kan de Uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien Horeca Bastards en de Uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
   
11.4. Tewerkstelling van de Uitzendkracht in het buitenland is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van de Opdrachtgever en voor bepaalde tijd en indien dit al bij Opdracht schriftelijk is overeengekomen met Horeca Bastards en de Uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
   
11.5. De opdrachtgever zal aan de Uitzendkracht de schade vergoede die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gedaan.
   
11.6. Horeca Bastards is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden, dan wel aan de Uitzendkrachten die zelf voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.
   
11.7. Horeca Bastards is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van die Opdrachtgever of derden.
   
11.8. De Opdrachtgever vrijwaart Horeca Bastards voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de Uitzendonderneming als werkgever van de Uitzendkracht terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
   
11.9. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.
   

Artikel 12: Garantie veiligheid en vrijwaring

12.1. De Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Uitzendkracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Uitzendkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Uitzendkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woord schade lijdt. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW) alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de Uitzendkrachten. De Opdrachtgever vrijwaart Horeca Bastards tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Uitzendkracht op Horeca Bastards.
   
12.2. De Opdrachtgever zal aan Horeca Bastards en ook aan de Uitzendkracht voor de aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de Uitzendkracht verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De Opdrachtgever geeft de Uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
   
12.3. Indien de Uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg te dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
   
12.4. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in 12.1 tot en met 12.3.
   

Artikel 13: Nota’s o.b.v. tijdverantwoordingsformulier (werkbriefje)

13.1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdsverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de tijdsverantwoording middels de door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De opdrachtgever en Horeca Bastards kunnen overeenkomen dat de tijdsverantwoording geschiedt door middel van een tijdsregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde declaratieformulieren.
   
13.2. De Opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening, dat op de werkbriefjes het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede alle overige informatie duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld, alsmede dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt hetgeen is overeengekomen. De Opdrachtgever zal voor zijn eigen administratie een getekende kopie van het werkbriefje houden. Indien de Opdrachtgever andere voorwaarden aan de Uitzendkracht wenst toe te kennen die niet op voorhand met Horeca Bastards zijn afgestemd, zoals bijvoorbeeld een bonus of eindejaarsuitkering, dan zal de Opdrachtgever voor deze betaling aan de Uitzendkracht zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en bindt dit Horeca Bastards niet.
   
13.3. Bij verschil tussen het bij Horeca Bastards ingeleverde werkbriefje en het door de Opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij Horeca Bastards ingeleverde werkbriefje voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs.
   
13.4. Indien de Uitzendkracht de tijdverantwoording van de Opdrachtgever betwist en de Opdrachtgever zijn verplichtingen in 14.3. niet is nagekomen, is Horeca Bastards gerechtigd: hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de Opdrachtgever geldt. Indien Partijen echter schriftelijk en uitdrukkelijk bij Opdracht daarvan zijn afgeweken, is Horeca Bastards gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij Opdracht genomen over de betreffende periode. hetzij: de gewerkte uren te stellen op het door de Uitzendkracht opgegeven aantal, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de Uitzendkracht onjuist is en Horeca Bastards tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.
   

Artikel 14: Betaling en gevolgen wanbetaling

14.1. Uitsluitend betalingen aan Horeca Bastards of aan een door Horeca Bastards schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan de Uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan Uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

Artikel 15: Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

15.1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen nietfunctie- relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid niet door de Artikel 15 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Horeca Bastards worden meegewogen. De Opdrachtgever vrijwaart Horeca Bastards voor de eventuele gevolgen van een door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 16: Aansprakelijkheid Horeca Bastards

16.1. Horeca Bastards is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Horeca Bastards deze verplichting niet nakomt, is Horeca Bastards, met inachtneming van het hierna in 16.3. bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 (één) maand na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Horeca Bastards en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Horeca Bastards.
   
16.2. Horeca Bastards is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Uitzendkracht, tenzij de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Horeca Bastards indient en daarbij aantoont, dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Horeca Bastards.
   
16.3. Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Horeca Bastards tot vergoeding van schade van de Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat betreffende die Uitzendkracht ingevolge de Opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de Opdracht met een maximum van 26 (zesentwintig) weken. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Horeca Bastards. Aansprakelijkheid van Horeca Bastards voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
   
16.4. Horeca Bastards schiet in ieder geval niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade:
1. indien Horeca Bastards een aanvraag van de Opdrachtgever om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt; en/of,
2. indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Horeca Bastards voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever om een Uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Uitzendkracht; en/of,
3. indien Horeca Bastards, om welke reden dan ook, een Uitzendkracht niet of niet langer conform de Opdracht ter beschikking kan stellen.

Artikel 17: Wet Arbeid Vreemdelingen

17.1. De Opdrachtgever aan wie door Horeca Bastards een vreemdeling in de zin van de Wet Arbeid Vreemdelingen (hierna: WAV) ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 WAV, onder meer inhoudende dat de Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De Opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Horeca Bastards is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Opdrachtgever wordt opgelegd.
   
17.2. Indien Horeca Bastards vanwege een nalaten, handelen of overtreding van de Opdrachtgever met een boete wordt geconfronteerd wegens overtreding van de WAV, dan is de Opdrachtgever verplicht deze boete aan Horeca Bastards te vergoeden. In het geval de Opdrachtgever en Horeca Bastards besluiten tot het starten van een (juridische) procedure tegen de betaling van de boete, dan is de Opdrachtgever gehouden de juridische kosten voor rechtsbijstand van Horeca Bastards te vergoeden tenzij daarover andere afspraken worden gemaakt. Indien na een (juridische) procedure zou komen vast te staan dat de boete niet aan Horeca Bastards had mogen worden opgelegd, dan ontvangt de Opdrachtgever deze reeds aan Horeca Bastards betaalde boete terug.
   
17.3. De Opdrachtgever is gehouden elke door de Uitzendonderneming ter beschikking gestelde Uitzendkracht zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de terzake voor de Opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen.

Artikel 18: Persoonsgegevens van de Uitzendkracht

18.1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Uitzendkracht, die voor en gedurende de opdracht door Horeca Bastards kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.
   
18.2. Opdrachtgever zal de Uitzendkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 19: Geheimhouding

19.1. Horeca Bastards zal op nader verzoek van de Opdrachtgever in zijn verhouding met de Uitzendkracht bedingen, dat de Uitzendkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent bedrijf dan wel andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. Horeca Bastards is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Uitzendkracht.
   
19.2. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendmedewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert Horeca Bastards over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring / overeenkomst aan de Uitzendonderneming.

Artikel 20: Terbeschikkingstelling zaken

20.1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Horeca Bastards zaken aan de Uitzendkracht ter beschikking te stellen die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt. Horeca Bastards kan aan de schriftelijke toestemming nadere voorwaarden stellen en Opdrachtgever is gehouden aan deze voorwaarden uitvoering te geven en te voorkomen dat de Uitzendonderneming enig nadeel lijdt ten gevolge van de ter beschikking stelling van de zaken door de Opdrachtgever aan de Uitzendkracht.

 

Hoofdstuk 3: Voorwaarden van toepassing op Werving & Selectie

Artikel 21: Definities
Als aanvulling op de hiervoor genoemde definities wordt er indien er voor zover er sprake is van Werving & Selectie (tevens) verstaan onder:

 

WERVING & SELECTIE Het op grond van de door opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij de Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden / diensten.
   
HORECA BASTARDS De onderneming die de Werving & Selectie zal verrichten.
   
ARBEIDSOVEREENKOMST Het in dienst nemen van een Kandidaat door de Opdrachtgever op grond van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW.
   
HONORARIUM Het door de Opdrachtgever aan Horeca Bastards verschuldigde honorarium
   
OPDRACHT De overeenkomst waarin Partijen de voorwaarden vastleggen waaronder Horeca Bastards een of meerdere Kandidaten werft & Selecteert.
   
OPDRACHTGEVER De wederpartij van Horeca Bastards. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht tot Werving & Selectie verstrekt.
   
KANDIDAAT De door Horeca Bastards op grond van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.
   

Artikel 22: Honorarium en inhoud van de Opdrachtovereenkomst

22.1. Het Honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij uit een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de Kandidaat aangeboden bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantietoeslag. Uitzonderingen kunnen tussen Partijen schriftelijk worden overeengekomen.
   
22.2. Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is het Honorarium slechts dan verschuldigd indien de Werving & Selectie heeft geleid tot een Arbeidsovereenkomst respectievelijk aanstelling tot ambtenaar met een door Horeca Bastards geselecteerde Kandidaat.
   
22.3. In de Opdracht wordt, voorzover relevant, de duur van Werving & Selectie, de wijze waarop deze door Horeca Bastards wordt uitgevoerd en het Honorarium opgenomen.
   

Artikel 23: Selectie van de Kandidaat

23.1. Horeca Bastards selecteert een Kandidaat voor de te vervullen vacature bij de Opdrachtgever enerzijds aan de hand van de door Opdrachtgever aan Horeca Bastards verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij Horeca Bastards bekende hoedanigheden en kundigheden van de Kandidaat.
   
23.2. Niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste Kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in artikel 15, kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Horeca Bastards niet worden gehonoreerd.
   
23.3. De Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door Horeca Bastards geselecteerde Kandidaat een (arbeid) overeenkomst wil aanbieden. De uitzendonderneming is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin, welke direct of indirect is of wordt veroorzaakt door de door Horeca Bastards geleverde kandidaat.
   
23.4. Horeca Bastards schiet in ieder geval niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade:
1. indien Horeca Bastards een aanvraag van de Opdrachtgever tot Werving & Selectie, niet in behandeling neemt; en/of,
2. indien de contacten tussen de Opdrachtgever en Horeca Bastards voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de Opdrachtgever tot Werving & Selectie, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Werving & Selectie van een Kandidaat.
   
23.5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door Horeca Bastards aangeboden op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen 6 maanden na het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van de Opdracht tot Werving en Selectie. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan berekent Horeca Bastards de Opdrachtgever een bedrag ter hoogte van €7.500,- exclusief BTW, onverlet het recht van Horeca Bastards om volledige schadevergoeding te vorderen.